Oznámenie o ochrane údajov

Posledná aktualizácia: 1. júna 2018

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Partner in Pet Food SK s.r.o. („Spoločnosť“) spracúva informácie v súvislosti s tretími
stranami, kontaktnými osobami svojich zmluvných partnerov a inými osobami, napr.
spotrebiteľmi (ďalej len „jednotlivci“), ktorých informácie sú kvalifikované ako „osobné údaje“,
ako sú definované v článku 4 bode 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej
len „GDPR“).

Toto oznámenie o ochrane údajov („Oznámenie“) poskytuje informácie týkajúce sa spracovania
týchto osobných údajov a práv a nápravných opatrení jednotlivcov.

Kontaktné údaje Spoločnosti:

Sídlo Spoločnosti: 930 21 Dunajský Klátov 141, Slovensko

IČO Spoločnosti: 46 333 037

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.
28041/T

Telefónne číslo Spoločnosti: +421 31 559 13 65

E-mailová adresa Spoločnosti: info@ppfeurope.com

Webové sídlo Spoločnosti: http://www.ppfeurope.com/

2. AKTUALIZÁCIA A DOSTUPNOSŤ

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne upraviť toto Oznámenie s účinnosťou od takejto
úpravy, a to s ohľadom na obmedzenia určené zákonmi a v prípade potreby s predchádzajúcim
upozornením jednotlivcov. Spoločnosť môže upravovať toto Oznámenie najmä vtedy, keď si to
vyžadujú zmeny v zákonoch, postupy orgánu zodpovedného za dohľad nad ochranou údajov,
obchodné potreby alebo potreby zamestnancov, akákoľvek nová činnosť zahŕňajúca spracovanie
osobných údajov resp. akékoľvek novo zistené ohrozenie bezpečnosti. Spoločnosť môže na
žiadosť zaslať kópiu najnovšej aktualizovanej verzie tohto Oznámenia.

3. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY OCHRANY ÚDAJOV

V určitých prípadoch môžu byť uplatniteľné aj špecifické podmienky týkajúce sa ochrany
osobných údajov, o ktorých budú dotknutí jednotlivci riadne informovaní. Takéto špecifické
podmienky sú stanovené v súvislosti s prevádzkou elektronických systémov sledovania (napr.
kamery), vstupných kontrolných systémov prevádzkovaných pri vchode do kancelárií Spoločnosti
a cookies, ktoré sa používajú na webových stránkach Spoločnosti.

4. ROZSAH ÚDAJOV A ÚČEL ICH SPRACOVANIA

Nasledujúca tabuľka opisuje rozsah spracovaných osobných údajov, účel a právny základ, trvanie
spracovania a rozsah osôb oprávnených na prístup k údajom. Ak je na účely oprávneného záujmu
Spoločnosti požadovaný účel spracovania, Spoločnosť poskytne na základe žiadosti predloženej
na kontaktné údaje vyššie uvedenej Spoločnosti bilančný test základných záujmov. Spoločnosť
chce upozorniť jednotlivcov na ich právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov
z dôvodu súvisiaceho s ich vlastnou situáciou kedykoľvek vtedy, kedy spracúvanie vychádza
z oprávneného záujmu, vrátane prípadu, kedy má spracúvanie formu profilovania. V
takomto prípade Spoločnosť prestane spracúvať osobné údaje, ak nemôže dokázať, že
spracúvanie musí pokračovať kvôli presvedčivým oprávneným záujmom, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami jednotlivcov, alebo ktoré súvisia s predkladaním,
uplatňovaním alebo ochranou právnych nárokov. Ak sú osobné údaje spracúvané na účely
priameho marketingu, jednotlivci môžu kedykoľvek namietať proti spracovaniu ich
osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak je spojené s priamym marketingom.

Ak sa v tomto oznámení uvedie príslušná premlčacia lehota ako trvanie uchovávania údajov,udalosť, ktorá prerušuje premlčaciu lehotu, predĺži lehotu spracovania údajov až do nového
dátumu, kedy môže dôjsť k uplynutiu základného nároku.

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Rozsah spracúvaných údajov Doba ukladania, prístupové práva, prenos údajov
Umožnenie účasti na propagačných
akciách a reklamných kampaniach
(vrátane výherných hier
organizovaných Spoločnosťou)
- v
súlade s platnými podmienkami
účasti
Článok 6 ods. 1. písm. a) GDPR -
dobrovoľný súhlas jednotlivca, ktorý
bol poskytnutý v priebehu jeho účasti
na propagačnej alebo reklamnej
kampani v súlade s platnými
podmienkami účasti.
Jednotlivec môže kedykoľvek svoj
súhlas odvolať. Takéto odvolanie
neovplyvní zákonnosť spracúvania
údajov vykonávaného na súhlas
udelený pred odvolaním.
Bez súhlasu sa jednotlivec nemôže
zúčastniť na danej propagačnej,
reklamnej kampani alebo hre.
Rozsah zúčastnených osôb a
osobných údajov sa určuje
individuálne v súlade s platnými
podmienkami účasti (napr. meno,
bydlisko a zvolený darček,
hlasovanie obsiahnuté vo verejnej
hlasovej hre otvorenej pre verejnosť
atď.).
Trvanie spracovania sa určuje individuálne v súlade
s platnými podmienkami účasti, pričom sa
zohľadňuje dátum uzávierky propagačnej alebo
reklamnej kampane a čas potrebný na udelenie cien,
ak je to vhodné.
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
určené v jednotlivých prípadoch
v súlade s platnými podmienkami účasti. Pokiaľ nie
je stanovené inak, osoby, ktoré majú úlohy súvisiace
s propagačnou alebo reklamnou kampaňou, sú
oprávnené mať prístup k údajom.
Odosielanie inzerátov a bulletinov
e-mailom
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR -
dobrovoľný súhlas jednotlivca a § 62
zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách -
predchádzajúci, preukázateľný súhlas
jednotlivca; predchádzajúci súhlas sa
nevyžaduje len na priamy marketing
s vlastnými podobnými tovarmi a
službami, ak by boli získané
kontaktné údaje na doručovanie emailom
v súvislosti s
predchádzajúcim predajom tovarov a
služieb.
Súhlasy môžu byť kedykoľvek, bez
obmedzenia a zdôvodnenia, odvolané
bezplatne. Takéto odvolanie
neovplyvní zákonnosť spracúvania
údajov vykonávaného so súhlasom
udeleným pred odvolaním.
Ak je potrebný súhlas, Spoločnosť
nesmie bez súhlasu odosielať
reklamy a bulletiny e-mailom.
Meno a e-mailová adresa možných
príjemcov.
Ak jednotlivec odvolá súhlas, osobné údaje sa musia
vymazať.
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
osoby, ktoré odosielajú reklamy
a bulletiny.
Zhotovovanie záznamov a
nahrávok na akciách Spoločnosti
Článok 6 ods. 1. písm. a) nariadenia
GDPR (dobrovoľný súhlas
jednotlivca).
Jednotlivec môže kedykoľvek svoj
súhlas odvolať. Takéto odvolanie
neovplyvní zákonnosť spracúvania
údajov vykonávaného na základe
súhlasu udeleného pred odvolaním.
Bez súhlasu nemožno vykonať
žiadne záznamy.
Súhlas nie je potrebný na to, aby sa
záznamy zaznamenali a používali
primeraným spôsobom na vedecké a
umelecké účely a pre tlačové,
filmové, rozhlasové a televízne
spravodajstvo pri rešpektovaní
oprávnených záujmov dotknutých
osôb (§ 11 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Tvorba fotiek alebo videí na
podujatiach organizovaných
Spoločnosťou (portréty jednotlivcov).
So súhlasom jednotlivcov môžu byť
fotografie alebo videá publikované na
intranete, ako aj na externých médiách
Spoločnosti (napr. v lokalite LinkedIn
Spoločnosti) alebo na iných médiách
(napríklad letáky alebo brožúry
Spoločnosti).
Na žiadosť jednotlivca sa záznam vymaže. V prípade
záznamov, ktoré boli zverejnené, však právo na
odstúpenie od zmluvy môže byť plne vykonané iba
do doby, kedy sa takéto materiály publikujú verejne.
Napríklad, ak sa fotky verejne objavili, tretie strany
ich môžu kopírovať a/alebo uložiť mimo kontrolu
Spoločnosti.
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti
: kým sa záznamy nezverejnia,
tieto záznamy spracováva oddelenie ľudských
zdrojov.
Nahrávky, ktoré boli verejne sprístupnené na
intranete Spoločnosti, môže vidieť celý personál
Spoločnosti.
Materiály nachádzajúce sa na stránke LinkedIn
Spoločnosti a na akomkoľvek internetovom alebo
inom médiu sú verejné.
Zasielanie pozvánok na podujatia
organizované Spoločnosťou
Článok 6 ods. 1. písm. f) GDPR
(spracovanie údajov je potrebné na
presadzovanie oprávnených záujmov
Spoločnosti).
Oprávnený záujem: úspešná a
efektívna organizácia podujatí.
Kontaktné údaje osôb, ktoré chce
Spoločnosť pozvať: mená účastníkov a
organizácie, ktoré zastupujú, a ďalšie
údaje, ktoré môžu poskytnúť v
súvislosti s ich účasťou (napr.
očakávaný čas príchodu, preferovaná
prezentácia alebo iná udalosť atď.).
Ak jednotlivec nenamieta voči spracovaniu svojich
údajov, kontaktné údaje sa môžu použiť aj po
podujatí na zasielanie pozvánok na podujatia
organizované Spoločnosťou alebo pri iných
príležitostiach na vyhľadávanie kontaktov.
Spoločnosť uchováva údaje tri roky po poslednom
kontakte s jednotlivcom (všeobecné premlčanie
podľa Občianskeho zákonníka).
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti
: zamestnanci marketingového
oddelenia
Spracovanie osobných údajov
kontaktných osôb, ktoré zastupujú
zmluvných partnerov a/alebo sa
podieľajú na plnení
zmluvy/overovaní jej plnenia (t. j.
plnenie zmlúv každý deň).
Toto
zahŕňa napr. spracovanie poštových
adries kontaktných osôb, ich platobné
príkazy alebo zasielanie úradných
oznámení prostredníctvom
kontaktných údajov a informácií
týkajúcich sa zmluvných povinností,
ktoré sa majú splniť.
Závisí od toho, či je zmluva
uzatvorená s jednotlivcom (napríklad
súkromným podnikateľom) alebo s
inými podnikmi; ide o článok 6 ods. 1
písm. b) GDPR, v ktorom bola zmluva
uzavretá priamo s jednotlivcom a
účelom je plnenie zmluvy, alebo je to
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - ktorý
presadzuje oprávnené záujmy
Spoločnosti aj zmluvného partnera:
plnenie záväzkov, uplatňovanie
zmluvných práv a synchronizácia
spolupráce medzi zmluvnými
stranami.
Výmena osobných údajov sa
vyžaduje podľa zmluvy; bez nich
spoločnosť nie je schopná uzatvoriť
zmluvu a/alebo ju plniť.
Kontaktné údaje (t. j. e-mailové
adresy, telefónne čísla, čísla
mobilných telefónov, telefaxové
čísla) kontaktných osôb
zastupujúcich zmluvných partnerov
a/alebo zapojených do
plnenia/overovania plnenia zmluvy a
akejkoľvek inej činnosti alebo
komunikácie medzi zmluvnými
stranami, ktoré zahŕňajú ľubovoľný
druh osobných údajov (napr.
komunikácia prijatá od kontaktnej
osoby alebo akejkoľvek inej osoby
konajúcej v mene zmluvného
partnera).
Osobné údaje sú poskytované
Spoločnosti zmluvným partnerom
alebo samotnými jednotlivcami.
Údaje sa na tento účel uchovávajú počas celého
zmluvného vzťahu.
Po skončení zmluvného vzťahu sa údaje uchovávajú
tak dlho, kým je Spoločnosť právne povinná tak
urobiť, alebo tak dlho, kým Spoločnosť údaje
potrebuje na účely založenia, výkonu alebo obrany
právnych nárokov.
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
v príslušných oblastiach, ktoré
sú predmetom zmluvy.
Spracovanie osobných údajov
kontaktných osôb, ktoré zastupujú
zmluvných partnerov a/alebo ktoré
sa podieľajú na plnení
zmluvy/overení plnenia v súvislosti
s otázkami dodržiavania súladu
alebo akejkoľvek inej činnosti
potrebnej na vykonanie plnenia
zmluvy vrátane hľadania
prostriedkov nápravy na účely
presadzovania práv vyplývajúcich
zo zmlúv
Právnym základom spracovania
údajov je oprávnený záujem
Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f)
GDPR). Oprávnený záujem: riešenie
problémov súvisiacich s
dodržiavaním predpisov alebo
akákoľvek iná činnosť potrebná na
presadzovanie plnenia zmluvy
vrátane hľadania prostriedkov
nápravy na účely presadzovania práv
vyplývajúcich zo zmlúv.
Kontaktné údaje (t. j. e-mailové
adresy, telefónne čísla, čísla
mobilných telefónov, telefaxové
čísla) kontaktných osôb
zastupujúcich zmluvných partnerov
a/alebo zapojených do
plnenia/overovania plnenia zmluvy a
akejkoľvek inej činnosti alebo
komunikácie medzi zmluvnými
stranami, ktoré zahŕňajú ľubovoľný
druh osobných údajov (napr.
komunikácia prijatá od kontaktnej
osoby alebo akejkoľvek inej osoby
konajúcej v mene zmluvného
partnera).
Osobné údaje sú poskytované
Spoločnosti zmluvným partnerom
alebo samotnými jednotlivcami.
Údaje sa na tento účel uchovávajú počas celého
zmluvného vzťahu.
Po skončení zmluvného vzťahu sa údaje uchovávajú
tak dlho, kým je Spoločnosť právne povinná tak
urobiť, alebo tak dlho, kým Spoločnosť údaje
potrebuje na účely založenia, výkonu alebo obrany
právnych nárokov.
Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
v príslušných oblastiach, ktoré
sú predmetom zmluvy.
Spracovávanie žiadostí zákazníkov
a iných žiadostí prijatých
Spoločnosťou
Článok 6 ods. 1. f) GDPR
(spracovanie je potrebné na
presadzovanie oprávnených záujmov
Spoločnosti a záujmov jej
zákazníka).
Oprávnený záujem: riešenie
požiadaviek zákazníkov a iných
požiadaviek, odpovedanie na otázky
a vzájomné plnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmlúv so
zákazníkmi.
Osobné údaje ovplyvnené
zákazníkom a iné požiadavky, ktoré
Spoločnosť prijíma, kontaktné údaje
zákazníkov a iných osôb (t. j. mená,
adresy, e-mailové adresy, telefónne
čísla) a záznamy o činnostiach
vykonaných v súvislosti s
požiadavkami.

3 roky od odpovede na žiadosť (všeobecné
premlčanie podľa Občianskeho zákonníka)


Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
Zákaznícky servis - „ZS“.


Spoločnosť prevádza údaje v rámci svojej skupiny
spoločností:
Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varšava 01-748, Poľsko
Telefónne číslo: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com,


Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Bucharova 1423/6 158 00 Praha 13 - Nové Butovice,
Česká republika
Telefónne číslo: +420 234 111 111;
info@ppfeurope.com


Partner in Pet Food Hungária Kft.
H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14., Maďarsko
Telefónne číslo: +36 1 801 02 03;
info@ppfeurope.com


Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Holandsko
Telefónne číslo: +31 24 34 35 910;
info@ppfeurope.com


Právny základ prenosu údajov: Článok 6 ods. 1.
písm. f) GDPR (prenos údajov je potrebný na
presadzovanie oprávnených záujmov Spoločnosti a
jej spoločností v skupine). Oprávnený záujem:
využitie vedomostí skupiny spoločností na
efektívnejšie spracovanie zákazníckych a iných
požiadaviek a zdieľanie príslušných skúseností na
lepšie poskytovanie služieb zákazníkom.

Spracovávanie žiadostí
spotrebiteľov prijatých
Spoločnosťou

Vo väčšine prípadov sú žiadosti
spotrebiteľov (napríklad otázky,
pripomienky alebo sťažnosti)
odovzdávané Spoločnosti jej
zmluvnými partnermi (napr. Lidl,
Tesco atď.). Spoločnosť môže na
takéto požiadavky priamo reagovať
alebo pomáhať zmluvným partnerom
pri príprave ich odpovedí.
V prípade prijatia žiadosti
prostredníctvom sociálnych médií
(napr. Facebook) sa môžu vzťahovať
aj podmienky poskytovateľa
sociálnej mediálnej služby na
spracovanie a používanie údajov.
Článok 6 ods. 1. písm. f) GDPR
(spracovanie je potrebné na
presadzovanie oprávnených záujmov
spoločnosti a záujmov jej zmluvného
partnera).
Oprávnený záujem: vybavovanie
požiadaviek spotrebiteľov je v
oprávnenom obchodnom záujme
Spoločnosti a jej zmluvného partnera.
Okrem toho je vybavovanie žiadostí
spotrebiteľa (reklamácie
nedostatkov) tiež právnou
požiadavkou podľa zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa.
Osobné údaje ovplyvnené
spotrebiteľskými požiadavkami,
ktoré spoločnosť prijala, kontaktné
údaje kontaktných osôb konajúcich v
mene spotrebiteľov a zmluvného
partnera (mená, adresy, e-mailové
adresy, telefónne čísla), obsah
nárokov (reklamácií), žiadosti
predložené spotrebiteľmi ako
jednotlivcami, záznamy o
činnostiach.

3 roky od odpovede na žiadosť (všeobecné
premlčanie podľa Občianskeho zákonníka).


Oprávnené osoby, ktoré majú prístup k údajom v
rámci Spoločnosti:
Zákaznícky servis . „ZS“.
Spoločnosť prevádza údaje v rámci svojej skupiny
spoločností:


Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varšava 01-748, Poľsko
Telefónne číslo: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com,


Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Bucharova 1423/6 158 00 Praha 13 - Nové Butovice,
Česká republika
Telefónne číslo: +420 234 111 111;
info@ppfeurope.com


Partner in Pet Food Hungária Kft.
H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14., Maďarsko
Telefónne číslo: +36 1 801 02 03;
info@ppfeurope.com


Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Holandsko
Telefónne číslo: +31 24 34 35 910;
info@ppfeurope.com


Právny základ prenosu údajov: Článok 6 ods. 1.
písm. f) GDPR (prenos údajov je potrebný na
presadzovanie oprávnených záujmov Spoločnosti a
jej spoločností v skupine). Oprávnený záujem:
využitie vedomostí skupiny spoločností na
efektívnejšie spracovanie spotrebiteľských
požiadaviek a zdieľanie príslušných skúseností na
lepšie poskytovanie služieb spotrebiteľom.

 

5. SPROSTREDKOVATELIA

Zmluvní partneri zamestnaní Spoločnosťou na vykonávanie úloh súvisiacich s operáciami
spracovania údajov sú uvedení nižšie. Takéto zmluvné strany konajú ako „sprostredkovatelia“,
t. j. spracúvajú osobné údaje definované v tomto Oznámení v mene Spoločnosti.

Spoločnosť by mala používať iba sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky, najmä
pokiaľ ide o odborné vedomosti, spoľahlivosť a zdroje, na implementáciu technických a
organizačných opatrení, ktoré budú spĺňať požiadavky GDPR vrátane bezpečnosti spracovania.
Osobitné úlohy a povinnosti sprostredkovateľa sú stanovené v zmluve o spracovaní údajov
medzi Spoločnosťou a sprostredkovateľom. Po dokončení spracovania v mene Spoločnosti by
sprostredkovateľ mal podľa výberu Spoločnosti vrátiť alebo vymazať osobné údaje, pokiaľ
neexistuje požiadavka na uchovávanie osobných údajov podľa práva Únie alebo členského
štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha.

Sprostredkovateľ Úlohy
Zmluvní partneri zúčastňujúci sa
propagačných a reklamných
kampaní (vrátane výherných hier
organizovaných Spoločnosťou)
Podrobnosti o sprostredkovateľovi a jeho úlohách sú
uvedené v podmienkach účasti na danej propagačnej akcii.
PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská
Streda
Poskytovanie služieb v oblasti podpory CCTV -
spracovanie údajov zachytených a zaznamenaných
prostredníctvom bezpečnostných kamier.
RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a, 733 01
Karviná - Hranice, Czech Republic
Poskytovanie podpory systému vstupných kariet -
spracovanie údajov generovaných a používaných
systémom vstupných kariet.
WBI, s.r.o.
Žižkova 42, 811 02 Bratislava
Servis a podpora informačného systému.
Externý poskytovateľ IT služieb IT administrátor, lokálna podpora koncových
používateľov, údržba IT zariadení, vytváranie
užívateľských účtov, nastavenie prístupových práv,
konfigurácia mobilného telefónu, prevádzka lokálneho
servera, overenie záloh, IT úlohy na opätovný prístup do
systému.

Partner in Pet Food Polska
SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varšava 01-748,
Poľsko
Telefónne číslo: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com,


Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Bucharova 1423/6 158 00 Praha 13 -
Nové Butovice, Česká republika
Telefónne číslo: +420 234 111 111;
info@ppfeurope.com


Partner in Pet Food Hungária Kft.
H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca
14., Maďarsko
Telefónne číslo: +36 1 801 02 03;
info@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX
Nijmegen, Holandsko
Telefónne číslo: +31 24 34 35 910;
info@ppfeurope.com

IT služby na základe dohody o poskytovaní služieb na dobu
neurčitú.
Napr. centrálne usporiadanie prevádzky IT systémov,
príprava ukladania bezpečnostných záloh, ochrana
celopodnikovej siete a príprava na prípady straty údajov. IT
podpora procesov súvisiacich s príchodom a prístupom
zamestnancov, spravovaním užívateľských účtov,
nastavovaním oprávnení, blokovaním prístupu k
užívateľským účtom, archivovaním e-mailových účtov,
vzdialeným vymazaním mobilných telefónov.
Zdieľanie obrazovky, on-line
stretnutia, poskytovatelia webových
konferencií
Spoločnosť môže zdieľať osobné údaje uvedené v tomto
Oznámení, ak používa zdieľanie obrazovky, on-line
stretnutia a webovú konferenčnú službu počas svojej
každodennej komunikácie. V priebehu poskytovania služieb
môžu byť osobné údaje spracované v krajinách mimo EÚ,
ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako
GDPR. Spoločnosť LogMeIn, Inc. a jej úplne vlastnená
dcérska spoločnosť LogMeIn USA, Inc. (spoločne
„LogMeIn“), sa zúčastňujú na projektoch EU-U.S. Rámec
ochrany súkromia týkajúci sa zhromažďovania, používania a
uchovávania osobných údajov z členských krajín EÚ.
Spoločnosť LogMeIn tiež dostáva niektoré údaje
prostredníctvom iných mechanizmov dodržiavania
predpisov vrátane dohôd o spracovaní údajov založených na
štandardných zmluvných doložkách EÚ (vzorová dohoda o
prenose údajov vo forme schválenej Komisiou EÚ), ktorá je
k dispozícii na kontaktných miestach Spoločnosti. Ďalšie
informácie: https://www.logmeininc.com/legal/privacyshield
a https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance.

 

7. PRÁVA A PROSTRIEDKY NÁPRAVY SÚVISIACE S OCHRANOU ÚDAJOV

7.1 Práva a prostriedky nápravy súvisiace s ochranou údajov

Podrobné práva a prostriedky nápravy jednotlivcov sú uvedené v príslušných ustanoveniach
nariadenia GDPR (najmä v článkoch 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82 nariadenia
GDPR). Nižšie uvedený súhrn opisuje najdôležitejšie ustanovenia a Spoločnosť poskytuje
informácie jednotlivcom o ich právach a prostriedkoch nápravy v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov podľa vyššie uvedených článkov.

Tieto informácie sa poskytnú písomne alebo inými prostriedkami, v príslušných prípadoch aj
elektronicky. Ak si to daná osoba vyžiada, môžu sa informácie poskytnúť aj ústne, ak sa identita
danej osoby dokáže inými prostriedkami.

Spoločnosť odpovie bezodkladne a v každom prípade najneskôr do mesiaca odo dňa prijatia
žiadosti danej osoby, čím si takáto osoba uplatňuje svoje práva ohľadne opatrení vykonaných na
takúto žiadosť (pozri články 15-22 nariadenia GDPR). Toto obdobie sa môže v prípade potreby
predĺžiť o ďalšie dva mesiace vzhľadom na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, ktoré sa majú
spracúvať. Spoločnosť oznámi takéto predĺženie danej osobe a uvedie jeho dôvody do jedného
mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Ak bola žiadosť podaná elektronicky, mala by sa aj odpoveď
zaslať elektronicky, ak to daná osoba nežiada inak.

Ak Spoločnosť v súvislosti so žiadosťou neprijme žiadne opatrenie, oznámi to danej osobe
bezodkladne, v každom prípade však najneskôr do jedného mesiaca, pričom uvedie, prečo sa
neprijmú žiadne opatrenia, a oznámi jej možnosť podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou
osobných údajov a podať žalobu na súde so žiadosťou o nápravu.

7.2 Právo jednotlivca na prístup

(1) Jednotlivec má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú.
Ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k týmto informáciám:

a) účely spracúvania;

b) kategórie príslušných osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje zverejnili alebo zverejnia
najmä vrátane príjemcov v tretích krajinách a/alebo medzinárodných organizáciách;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie;

e) právo jednotlivca požadovať od Spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa
jednotlivca alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti
takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od jednotlivca, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji

(2) Ak sú osobné údaje postúpené tretej krajine, jednotlivec má právo získať informácie týkajúce sa
primeraných záruk prenosu údajov.

(3) Spoločnosť poskytne jednotlivcovi kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek
ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak jednotlivec podal žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
jednotlivec nepožiadal o iný spôsob.

7.3 Právo na opravu

Jednotlivec má právo žiadať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné
údaje, ktoré sa ho týkajú. Okrem toho má jednotlivec právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia alebo inak.

7.4 Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

(1) Jednotlivec má právo požiadať o vymazanie svojich údajov. Spoločnosť tak urobí bezodkladne,
ak je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Spoločnosť získala alebo inak
spracúvala;

(b) jednotlivec odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie;

(c) jednotlivec namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie;

(d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha;

(f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

(2) V prípade, že Spoločnosť zverejnila osobné údaje a potom je povinná ich odstrániť tak, ako je
uvedené vyššie, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu podnikne
primerané kroky vrátane technických krokov s cieľom informovať prevádzkovateľov, ktorí
vykonávajú spracúvanie, že jednotlivec požiadal o vymazanie a že odkazy na príslušné osobné
údaje alebo ich kópie alebo reprodukcie boli vymazané.

(3) Odseky (1) a (2) sa neuplatňujú vtedy, ak je spracúvanie potrebné okrem iného na:

a) uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

c) účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

d) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.5 Právo na obmedzenie spracúvania

(1) Jednotlivec má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:

a) jednotlivec napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a jednotlivec namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich jednotlivec
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) jednotlivec namietal voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, a to až
do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi jednotlivca.

(2) Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku (1), takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania
spracúvajú len so súhlasom jednotlivca alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov
dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

(3) Jednotlivca, ktorého žiadosť slúžila ako dôvod na obmedzenie na základe vyššie uvedeného,
Spoločnosť informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

7.6 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením spracúvania

Spoločnosť oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu
alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako
nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť o týchto príjemcoch informuje
jednotlivca, ak to jednotlivec požaduje.

7.7 Právo na prenosnosť údajov

(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Spoločnosť bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(2) Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na
prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ
je to technicky možné.

(3) Uplatňovanie vyššie uvedeného práva nesmie byť v protiklade s ustanoveniami práva na
vymazanie („práva na zabudnutie") a okrem toho nesmie toto právo poškodzovať práva a slobody
iných.

7.8 Právo namietať

(1) Jednotlivec má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely oprávnených
záujmov. Spoločnosť nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
jednotlivca, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.

(2) Ak spracúvanie osobných údajov slúži na účely priameho marketingu, jednotlivec je
oprávnený namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na tieto účely
vrátane profilovania, pokiaľ sa týka priameho marketingu.

(3) V prípade, že jednotlivec namieta voči spracovaniu osobných údajov s cieľom priameho
marketingu, osobné údaje sa na tento účel už nemôžu spracúvať.

(4) V súvislosti s využívaním služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou sa môže jednotlivec
odvolávať na svoje právo na námietku s odchýlkou od smernice 2002/58/ES prostredníctvom
automatizovaných zariadení založených na technických predpisoch.

(5) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely, jednotlivec má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

7.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Jednotlivec má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho
obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením GDPR. Na Slovensku
je kompetentným dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(https://www.dataprotection.gov.sk/; Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.č.: + 421 2 32 31 32
14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

7.10 Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

(1) Jednotlivec má právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu
dozorného orgánu, ktoré sa ho týka.

(2) Jednotlivec má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak kompetentný dozorný orgán
sťažnosť nevybavil alebo neinformoval jednotlivca do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku
podanej sťažnosti.

(3) Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom
je dozorný orgán zriadený.

7.11 Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči Spoločnosti alebo sprostredkovateľovi

(1) Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok
nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, má jednotlivec právo na
účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jeho osobných
údajov v rozpore s nariadením GDPR došlo k porušeniu jeho práv ustanovených v nariadení
GDPR.

(2) Návrh na začatie konania proti Spoločnosti alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch
členského štátu, v ktorom má Spoločnosť alebo sprostredkovateľ prevádzku. Návrh na začatie
takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom má jednotlivec svoj
obvyklý pobyt.