Data protection

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Partner in Pet Food Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) przetwarza dane osobowe osób trzecich tj. klientów i dostawców Spółki (zwanych w dalszej części niniejszego dokumentu łącznie „osobami fizycznymi”). Spółka jest administratorem takich danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 UE („RODO”).
Niniejsza informacja o ochronie danych („Informacja”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach i środkach prawnych przysługujących osobom fizycznym. 

Dane kontaktowe Spółki:

 • Siedziba: Warszawa
 • Adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
 • Nr KRS: 0000542050
 • Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym
 • Numer telefonu: +48 22 569 24 10
 • Adres e-mail: info.pl@ppfeurope.com 
 • Strona internetowa: http://www.ppfeurope.com/ 

2. AKTUALIZACJE I DOSTĘPNOŚĆ

Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszej Informacji ze skutkiem przyszłym z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami prawa oraz za wcześniejszym powiadomieniem osób fizycznych w wymaganym terminie, o ile będzie to konieczne. Spółka może wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji, w szczególności w przypadku, gdy będzie to wymagane ze względu na zmiany przepisów prawa, praktykę organu nadzorczego ochrony danych, potrzeby biznesowe lub jakiekolwiek nowo ujawnione ryzyka bezpieczeństwa. Spółka poinformuje osoby fizyczne w przypadku, gdy aktualizacje niniejszej Informacji będą mieć na nie wpływ bądź wpływ na sposób wykorzystywania ich danych osobowych przez Spółkę. 

3. SZCZEGÓLNE WARUNKI OCHRONY DANYCH

W niektórych przypadkach obowiązywać mogą również szczególne warunki dotyczące prywatności, o których osoby fizyczne podlegające takim warunkom zostaną należycie powiadomione.

4. CEL, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA

Poniższa tabela opisuje cele, podstawy prawne oraz zakres danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez Spółkę. W przypadku, gdy przetwarzanie jest wymagane ze względu na prawnie uzasadnione interesy Spółki, Spółka na żądanie przekazane na jeden z kontaktów wskazanych powyżej udostępni test bilansujący zasadnicze interesy.

4.1 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Zakres przetwarzanych danych
Czynności prowadzące do zawarcia umowy

Przetwarzanie na żądanie klienta przed zawarciem umowy, lub

a.    Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa,stylżycia)

c.    Konsumenci: imię i nazwisko, adres, adres email, zdjęcie, inne informacje przekazane przez osobę fizyczną lub konsumenta (np. płeć, stan cywilny, status zawodowy, styl życia udostępniane w serwisach społecznościowych) 

Rozpatrywanie wniosków otrzymanych przez Spółkę (np. zapytań, uwag, skarg wniesionych przez klientów i konsumentów) Uzasadnione interesy w utrzymywaniu relacji handlowych oraz reputacji Spółki na rynku

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres, adres email, informacje dotyczące danego wniosku


b. Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, adres email, informacje dotyczące danego wniosku


c. Konsumenci: imię i nazwisko, adres email, informacje dotyczące danego wniosku

Rozwiązywanie sporów oraz dochodzenie roszczeń Konieczność ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres email, NIP, numer rachunku bankowego

 

b. Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko

 

4.1.1 DANE OSOBOWE DOSTAWCÓW

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Zakres przetwarzanych danych
Czynności prowadzące do zawarcia umowy

Przetwarzanie na żądanie dostawcy przed zawarciem umowy,

lub

uzasadnione interesy Spółki, w przypadku, gdy czynności prowadzące do zawarcia umowy są inicjowane przez Spółkę i polegają na próbie pozyskania nowych dostawców

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres email, NIP, numer rachunku bankowego


b. Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko

Realizacja umowy z dostawcą (w tym zamawianie towarów i usług oraz zarządzanie płatnościami) Konieczność realizacji umowy; 
Wypełnianie obowiązków prawnych;

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres email, NIP, numer rachunku bankowego


b. Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko

Kontakt z dostawcami (korespondencja, rozmowy telefoniczne, spotkania) Uzasadnione interesy Spółki w zakresie budowania i utrzymywania relacji z dostawcami

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres email, NIP, numer rachunku bankowego


b.Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko

Rozwiązywanie sporów oraz dochodzenie roszczeń Konieczność ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń

a. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres email, NIP, numer rachunku bankowego


b.Spółki (osoby kontaktowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko

 

4.2 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzanie w celu dostarczania strony internetowej nutrilovepetfood.com (w tym w celach statystycznych, w następstwie działań podejmowanych przez użytkowników oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony) Wypełnianie obowiązków prawnych (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) Dane identyfikujące odbiorców usługi, dane o sieci telekomunikacyjnej lub systemie IT; dane dotyczące korzystania z usługi (w tym rozpoczęcie, zakończenie oraz zakres)

 

5. ODBIORCY DANYCH

Spółka udostępnia dane osobowe klientów i dostawców następującym odbiorcom:

 • agencjom reklamowym z siedzibą w Polsce;
 • dostawcom usług marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w Stanach Zjednoczonych;
 • dostawcom usług informatycznych z siedzibą w Polsce;
 • organom władzy państwowej w Polsce

6. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka gromadzi dane osobowe osób fizycznych bezpośrednio od klientów, dostawców oraz konsumentów. W niektórych przypadkach Spółka gromadzi dane osobowe klientów, dostawców oraz konsumentów z następujących źródeł: od dostawcy platformy społecznościowej (Facebook), z publicznie dostępnych źródeł (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), od organów władz publicznych (np. organów podatkowych, organów ścigania).

7. OKRESY PRZECHOWYWANIA

Spółka przechowuje dane osobowe osób fizycznych przez czas trwania jej współpracy z klientami i dostawcami, zaś po zakończeniu współpracy, przez czas przewidziany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego jak również przez czas ustawowych terminów przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać na podstawie zawartych umów. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a jej klientem bądź dostawcą, Spółka będzie przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres tj. do chwili ostatecznego zakończenia postępowania sądowego oraz do chwili skutecznego wyegzekwowania żądań Spółki. Dane osobowe konsumentów są przechowywane przez Spółkę przez pięć lat.

8. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazanie danych osobowych na rzecz Spółki, w zakresie wskazanym w niniejszej Informacji, jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy stanowiącej podstawę współpracy pomiędzy Spółką a jej klientami i dostawcami. Zawarcie przedmiotowych umów i ich realizacja nie jest możliwa bez przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Przekazanie danych osobowych przez subskrybentów newslettera Spółki (osób fizycznych i konsumentów) jest dobrowolne, jednakże warunkiem przesyłania newslettera przez Spółkę jest przekazanie tych danych osobowych.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Spółka przekazuje dane osobowe subskrybentów newslettera (osób fizycznych i konsumentów) dostępnego na stronie www.nutrilovepetfood.com do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych, do dostawcy usług marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - Rocket Science Group LLC, który posiada certyfikację w ramach Tarczy Prywatności na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

10. PRAWA I ŚRODKI PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługują następujące prawa:

Prawo Opis
Prawo do uzyskania informacji Prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o sposobie, w jaki Spółka wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych i konsumentów, jak również o przysługujących im prawach.
Prawo dostępu Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy dane osobowe, które ich dotyczą są przetwarzane. Spółka jest również zobowiązana do przekazania innych informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych; zostały one wskazane w niniejszej Informacji.
Prawo do sprostowania Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do zażądania od Spółki sprostowania nieprawidłowych bądź niekompletnych danych osobowych, które ich dotyczą.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Zasadniczo prawo to umożliwia osobom fizycznym i konsumentom zwrócenie się do Spółki z prośbą o usunięcie ich danych osobowych w przypadku braku ważnego powodu, dla którego Spółka miałaby w dalszym ciągu je wykorzystywać.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do ograniczenia dalszego wykorzystywania ich danych osobowych. W takim przypadku Spółka może w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe osób fizycznych i konsumentów, ale nie jest upoważniona do ich dalszego wykorzystywania
Prawo do przenoszenia danych Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały przez nich przekazane Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spółki. Powyższe ma zastosowanie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do sprzeciwu - z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Spółka nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do cofnięcia zgody Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargi Osobom fizycznym i konsumentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/) dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych.