Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó módosítás: 2018. május 25. 

1. Általános rendelkezések, elérhetőségek

A Partner in Pet Food Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14.; e-mail: info@ppfeurope.com; telefonszáma: +36 1 801 02 03) („Társaság”) a többek között a http://www.ppfeurope.com weboldalon („Weboldal”) vagy egyéb módon nyilvánosan meghirdetett álláshelyekre, továbbá meghirdetett álláshely hiányában – akár elektronikusan, akár telefonon, személyesen vagy postai úton – jelentkező pályázókkal („Pályázók”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint a Pályázók adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén a Pályázók megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.

2. Az álláspályázatok és a kapcsolódó személyes adatok kezelése

A Pályázó álláspályázatának és az abban foglalt valamennyi személyes adatnak a rendelkezésre bocsátásával szavatolja, hogy (i) azok kizárólag saját személyes adataira vonatkoznak; vagy (ii) megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkezik a személyes adatok átadására. Ha a Társaság tudomására jut, hogy az érintett adatait annak hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy ezen adatokat a Társaság haladéktalanul törli, emellett az érintett jogosult a jelen Tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. A Társaság nem felelős a Pályázó fenti kötelezettségvállalásának megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

A Társaság a Pályázókkal kapcsolatos adatokat külső társaságoktól is megkaphatja, pl. munkaerő-közvetítők. A külső társaság által végzett adatkezelés tekintetében az adott társaság adatkezelési feltételei irányadók, mellyel kapcsolatban a Társaság nem gyakorol ellenőrzést. Ha egy adatkezelési cél a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Társaság a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja. A Társaság kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság az álláspályázatok és az abban foglalt személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
A Pályázók személyes adatainak kezelése a Társaság által meghirdetett, valamint a Pályázók által megpályázott álláshelyek betöltése (toborzás) és a kiválasztási folyamat dokumentálása céljából.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás).
A Pályázó a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását az álláspályázata Társaság részére történő továbbításával adja meg. A hozzájárulás kiterjed az esetleges állásinterjún, a leadott álláspályázat tartalmának tisztázásával, valamint a Pályázó által az állásinterjún közölt szakmai elvárásokkal, igényekkel, az esetleges szakmai kérdésekkel, feladatokkal és kompetenciákkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére is.
A Pályázó fenti hozzájárulása álláspályázatának a Társaság részére történő bármely formájú továbbítása vagy átadása (ideértve különösen: álláspályázat e-mailben történő megküldése, önéletrajz személyes átadása a Társaság székhelyén, meghirdetett álláspályázatra történő, a hirdetésben megadott csatornán való jelentkezés) esetén megadottnak tekintendő.A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás önkéntes, ugyanakkor a hozzájárulás hiányában és a megadott személyes adatok nélkül az álláspályázat nem bírálható el. Munkaviszony létesítését szükségessé tevő pozícióra való jelentkezés esetén további jogalapul szolgál a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1). Eszerint a munkavállalótól már a munkaviszony létesítését megelőzően kérhetők a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatok és adatlapok.

Sikeres kiválasztás esetén a Társaság a közvetítő cég adatkezelési feltételei szerint értesíti a közvetítő céget a felvételről és a Pályázó kezdő fizetéséről annak érdekében, hogy a sikeres közvetítésért járó jutalékot kiszámíthassa. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a GDPR 5. cikk (1) f) pontja (a Társaság és a közvetítő cég jogos érdeke).

 

A Pályázók neve, kapcsolattartási adatai (cím, telefonszám, e-mail cím, adott esetben LinkedIn vagy egyéb közösségi média elérhetőség, szakmai weboldal címe), önéletrajz és motivációs levél tartalma, önéletrajzhoz mellékelt profilkép (fotó), idegen-nyelv ismeret, korábbi munkatapasztalatra, munkahely(ek)re, végzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, referenciák, esetlegesen elvárt havi fizetés. Az önéletrajzok és pályázatok magukban foglalhatják a Pályázók saját maguk által önkéntesen megadott személyes adatait, úgymint: születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság.
Ezeket az adatokat a Társaság vagy közvetlenül a Pályázótól kapja, vagy a Pályázó adatait továbbító harmadik személytől (például: munkaerő-közvetítők). Utóbbi esetben a harmadik személy adatkezelési feltételei is irányadóak lehetnek az adatkezeléssel kapcsolatban.
A Társaság a jelentkezésekkel, pályázatokkal összefüggésben belső feljegyzéseket is készít a Pályázó alkalmasságával és annak értékelési szempontjaival kapcsolatban.
A Pályázó általi hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az adatmegőrzési idő a Pályázó által a Társasággal szembeni – álláspályázattal kapcsolatos – esetleges követelés vagy kezdeményezett bírósági, hatósági eljárás esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján a kiválasztási eljárás lezárását követő 5 év. Ez az az időtartam, amíg az eljárással kapcsolatban igény érvényesíthető, pl. hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozva. Az adatkezelés eredeti jogalapját igényérvényesítés esetén felváltja az GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Az adat kezelése a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez lesz szükséges: az igényérvényesítéssel összefüggő eljárás(ok)ban való részvétel, és a Társaság védekezésének előterjesztése.
Ha a Pályázó még a kiválasztás előtt visszavonja jelentkezését a Társaság valamelyik elérhetőségén, a Társaság törli a Pályázó adatait. A jelentkezés visszavonását a Társaság úgy tekinti, hogy a Pályázó a jelentkezéssel kapcsolatban igényeket nem kíván érvényesíteni.
A Pályázók álláspályázataihoz és az abban foglalt személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül az érintett álláspályázat szerinti terület illetékese és a Társaság HR osztályának illetékesei férhetnek hozzá. A Társaság valamennyi álláspályázati anyagot és az abban foglalt személyes adatokat egy kizárólag HR osztály részére hozzáférhető szerveren és mailboxban (levelezőrendszer fiók) tárolja.
A Pályázó megpályázott munkakörre való szakmai alkalmasságának felmérése (alkalmassági vizsgálattal és tesztlapokkal kapcsolatos adatkezelés), az álláspályázatok áttekintését követően – a megpályázott munkakör jellege szerint.
A szakmai alkalmassági vizsgálatra és szakember segítségével történő értékelésre kizárólag a Társaság által előre meghatározott esetekben kerül sor – ha az a munkakör betöltéséhez szükséges –, amely esetekben a Társaság a Pályázókat még a vizsgálat elvégzését megelőzően értesíti.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdeke). A jogos érdek: a Társaság által ellátott termelőtevékenység magas színvonalú elvégzése, a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint a fentiekre tekintettel az elvárt szakmai kompetenciák megismerése.
A Pályázók az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos kérdéseiket az alkalmassági vizsgálat helyszínén, a vizsgálat elvégzését megelőzően, és a vizsgálat során is feltehetik.
A jelen adatkezeléshez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet a jelen Tájékoztatóhoz mellékletként csatolt táblázat tartalmazza.
Az alkalmasság felmérésével kapcsolatos kérdések kizárólag a megpályázott/meghirdetett munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges szakmai kompetenciák vizsgálatára irányulnak. A vizsgálat elvégzését a Társaság saját állományába tartozó, titoktartásra kötelezett szakember végzi. Ennek során értékeli a Pályázó által kitöltött tesztlapokban / online felületen / személyes interjú során megadott válaszokat.
Az értékelés szempontjainak megismerését a tesztlapok / online felület még a kitöltést megelőzően lehetővé teszi, vagy azokat a személyes interjú során a Pályázóval az interjú kezdetét megelőzően közlik.
A fenti szakember kizárólag az esetleges értékelés eredményét közli a Társasággal: (i) a Pályázó az adott munkakörre megfelel vagy nem felel meg, vagy (ii) a munkakör betöltéséhez további feltételek biztosítása szükséges a Társaság részéről, például: további szakmai képzés, vezető pozíciók esetén vezetői képzés lehetőségének biztosítása).
A Társaság az alkalmassági vizsgálat eredményét a Pályázó által a Társasággal szembeni – álláspályázattal kapcsolatos – esetleges követelés vagy kezdeményezett bírósági, hatósági eljárás lehetőségére tekintettel az álláspályázat lezárásától vagy az álláspályázat elbírálásától számított 5 évig kezeli (Ptk. 6:22. §).
A Pályázó önéletrajzának és egyéb álláspályázati anyagainak (például: motivációs levél) megőrzése abból a célból, hogy a Társaság a Pályázót a jövőben (például egy későbbi üresedés esetén) állásajánlattal közvetlenül megkereshesse. A GDPR 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás). A Társaság a Pályázót a kiválasztási folyamat lezárását követően vagy meghirdetett álláshely és üresedés hiányában is álláspályázati anyagának további megőrzésére vonatkozó hozzájárulás megadására kérheti, jövőbeli esetleges állásajánlattal történő megkeresés céljából (például: a Pályázó által megpályázott területen jelenleg nincs üresedés, de a későbbiekben várható).
A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás önkéntes, ugyanakkor a hozzájárulás hiányában a Társaság jövőbeli állásajánlattal az érintett Pályázót nem tudja közvetlenül megkeresni.
A Pályázó által eredetileg rendelkezésre bocsátott személyes adatok köre. A Pályázó általi hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a kiválasztási folyamat lezárását az álláspályázat Társaság részére történő megküldését/átadását követő 3 év. Ez az időtartam, amíg a Társaság véleménye szerint az adatkezelés céljához szükséges adatok naprakészek és pontosak lehetnek. Például, ha a Pályázó tapasztalata nem elegendő a jelentkezés időpontjában, de egy későbbi időpontban egy későbbi munkakör betöltésére alkalmassá válhat. A Pályázó bármikor kérheti adatai törlését. Az ilyen kérést a Társaság úgy tekinti, hogy a Pályázó az álláspályázati anyagainak Társaság általi megőrzésével kapcsolatban igényeket nem kíván érvényesíteni.
A Pályázók álláspályázati anyagaihoz és az abban foglalt személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül az érintett álláspályázat szerinti terület illetékese és a Társaság HR osztályának illetékesei férhetnek hozzá az adatkezelés időtartama alatt. A Társaság valamennyi álláspályázati anyagot és az abban foglalt személyes adatokat egy kizárólag HR osztály részére hozzáférhető szerveren és mailboxban (levelezőrendszer fiók) tárolja.

 

3. A Társaság által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat elsősorban az információkhoz való hozzáférés korlátozásával, továbbá felhasználói jogosultságok egyértelmű meghatározása útján védi. A jelen Tájékoztatóban szereplő személyes adatok kezeléséhez használt rendszerekhez és eszközökhöz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges, és akik erre jogosultsággal rendelkeznek. Így például: az ügyre kijelölt ügyintézők vagy eljáró osztályok (pl. a munkáltatói számítógépes rendszerek használatához szükséges felhasználói adatok kezelése tekintetében az IT osztály).

A Társaság által rendelkezésre bocsátott eszközök (ideértve a céges számítógépet, notebookot és mobiltelefont), e-mail fiók és Internet-használat biztonságos és jogszabályszerű módjáról és az ezzel kapcsolatos munkavállalói tudatosságról a Társaság az alábbi intézkedésekkel gondoskodik:

- mind a rendelkezésre bocsátott, Internet eléréssel is rendelkező eszközök, mind az e-mail fiókok esetén a Társaság külön felhasználónév és megfelelő komplexitású, meghatározott időközönként frissítendő jelszó használatát várja el a munkavállalóitól;

- a Társaság valamennyi saját rendszere és eszköze védelméről tűzfallal, antivírus szoftverrel és levélszemét szűréssel gondoskodik. Ezen felül behatolásvédelmi megoldást (ún. IPS) is üzemeltet, amely alkalmas arra, hogy a Társaság számítógépes rendszereibe történő jogsértő behatolási kísérleteket jelezze, blokkolja és naplózza;

- biztonságos vezetékes és vezeték nélküli hálózati hozzáférés biztosítása valamennyi Társaság által rendelkezésre bocsátott céges eszközön;

- a Társaság rendszereihez és szoftvereihez távoli hozzáférés bármilyen eszközről csak biztonságos kapcsolaton keresztül lehetséges (VPN), külön felhasználónév és jelszó megadásával, a véletlenszerű hozzáférés (ideértve pl. elhagyott vagy ellopott eszközökről történő jogsértő belépés) lehetőségének csökkentésével;

- a Társaság IT osztálya rendszeres szoftver- és rendszerfrissítéseket hajt végre és az adatmentéseket a belső szabályzatban leírtak szerint végzi.

Ami az adatok, valamint az elektronikus dokumentumok fizikai védelmét illeti, ezzel kapcsolatban a  Társaság zárható szerverszobákkal rendelkezik, továbbá biztosítja, hogy az adott irathoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá (például: a HR adatokhoz a HR osztály).

4. Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára

A Társaság a személyes adatokat cégcsoportján belül megoszthatja. Az adattovábbítások címzettjei önálló adatkezelőként járnak el, vagyis önállóan vagy másokkal (ideértve adott esetben a Társaságot) együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározhatják, az adatkezelésre (beleértve az eszközt) vonatkozó döntéseket meghozhatják és végrehajtják, vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval végrehajtatják.

A cégcsoporton belüli adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdeke). 

A jogos érdek: a Társaság és cégcsoportjának tagja vállalat-csoport szintű toborzási feladatainak összehangolása és toborzási feladatainak megkönnyítése. Például: a lengyelországi PPF társaság új IT-s kollégájának felvétele a magyarországi PPF társaság IT osztálya és a HR osztálya bevonásával történik. A lengyelországi kolléga a magyarországi munkatársakkal is együtt fog dolgozni, így a magyarországi társaság jogos érdeke is, hogy a leendő kolléga alkalmasságát felmérje. Az álláspályázati adatokat az érintett PPF társaság a saját adatkezelési tájékoztatója és a saját nemzeti joga figyelembevételével kezeli.

Az adattovábbítási címzettek köre a következő:

Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o. (székhely: ul. Szamocka 8,Varsó 01-748, Lengyelország, e-mail cím: info.pl@ppfeurope.com weboldal: www.ppfeurope.com)

Partner in Pet Food CZ s.r.o. (székhely: Bucharova 1423/6 158 00 Prága 13 - Nové Butovice, Cseh Köztársaság, e-mail cím: info@ppfeurope.com, weboldal: www.ppfeurope.com)

Partner in Pet Food SK s.r.o. (székhely: Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia, e-mail cím: info@ppfeurope.com, weboldal: www.ppfeurope.com)

Partner in Pet Food NL B.V. (székhely: Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Hollandia, e-mail cím: info@ppfeurope.com, weboldal: www.ppfeurope.com)

5. A Pályázók és egyéb érintettek adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

5.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek – ideértve a Pályázókat, valamint a 2. pontban felsorolt egyéb személyeket (például: más nevében álláspályázat benyújtása) – adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást a Pályázók és egyéb érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5.2 Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

5.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

5.7 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Munkáltató és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.8 A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

5.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

5.11 A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

Melléklet: A Társaság által folytatott alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos érdekmérlegelési teszt

A Pályázók adatainak kezelése tekintetében a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos érdekmérlegelési tesztet – amely bemutatja, hogy alkalmassági vizsgálat elvégzése tekintetében a Társaság jogos érdekei miért is írják felül az érintettek olyan érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az alábbi táblázat tartalmazza.

1. Feltétlenül szükséges-e alkalmassági vizsgálat elvégzése egyes munkakörök tekintetében álláspályázatot benyújtó Pályázók esetén? Nem állnak-e rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél? Az érintettek személyes adatait kevésbé érintő, az adatkezelési célok elérését megközelítő eredményességgel biztosító adatkezelési megoldás nem áll rendelkezésre.
Tekintettel a Társaság által ellátott termelőtevékenység (hobbi-állateledel gyártása) jellegére, valamint az annak kapcsán megkövetelt magasfokú termékminőségre, személy- és vagyonbiztonságra, munkavédelmi és egészségvédelmi, továbbá állategészségügyi előírások betartására, elengedhetetlenül szükséges egyes munkakörök tekintetében az állásinterjúk során a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákat vizsgáló alkalmassági vizsgálat lefolytatása.
Az alkalmassági vizsgálat – a fentebb írtakra tekintettel – kizárólag a Társaság által meghirdetett álláshelyekre pályázó egyes érintetteket érinti.
2. A Társaság jogos érdeke A Társaság jogos érdekének tekintendő:
- a Társaság által ellátott termelőtevékenység magas minőségi szinten való folyamatos, biztonságos és szabályszerű ellátása;
- a termékminőségre, személy- és vagyonbiztonságra, munkavédelemre, egészségvédelemre, továbbá az állategészségügyre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek és ipari előírásoknak, sztenderdeknek való megfelelés;
- a fenti okokra tekintettel a vezetői munkakörökben, és egyéb Társaság által meghatározott kritikus területeken, ideértve a specialista munkaköröket (például: termékfejlesztés vagy kontrolling), a munkakör betöltéséhez feltétlenül szükséges szakmai kompetenciák megismerése.
3. Mi az adatkezelés célja? Milyen adatkezelési célok mellett, és milyen személyes adatok meddig tartó kezelését igényli a jogos érdek? Az adatkezelés célja a Pályázó megpályázott munkakörre való szakmai alkalmasságának felmérése.
A Társaság kizárólag az alkalmassági vizsgálatok eredményét – így azon tényt, hogy a Pályázó az adott munkakörre megfelel vagy nem felel meg vagy a munkakör betöltéséhez további feltételek biztosítása szükséges a Társaság részéről; ez utóbbi esetben ezen feltételek megadása, például: további szakmai képzés, vezetői pozíciók esetén vezetői képzés lehetőségének biztosítása – kezeli.
13
A Pályázó által kitöltött tesztlapokban / online felületen / személyes interjú során megadott válaszok kiértékelését kizárólag a Társaság saját állományába tartozó, titoktartásra köteles szakember végzi.
A Társaság minden esetben, még az esetleges alkalmassági vizsgálat megkezdése előtt tájékoztatja az érintett Pályázókat a vizsgálat elvégzésének szükségességéről, a vizsgált szakmai kompetenciákról és a vizsgálat menetéről, továbbá a jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről, valamint biztosítja, hogy azokról a fenti elérhetőségeken előzetesen tájékozódhassanak.
4. Mik az érintettek érdekei az adatkezelés vonatkozásában? Az érintett Pályázók személyiségi jogának, valamint személyes adatokhoz fűződő jogának és szabadságainak tiszteletben tartása, amely már az alkalmassági vizsgálat kidolgozásakor, valamint a Társaság saját állományába tartozó titoktartásra köteles szakember kiválasztásakor a lehető legmesszemenőbb mértékig figyelembevételre került.
5. Miért korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat? - a Társaság alkalmassági vizsgálatokat kizárólag meghatározott munkakörökre (ideértve különösen: vezetői munkakörök és egyes kritikus területek) vonatkozóan végez;
- az alkalmassági vizsgálatok célja az adott munkakörhöz szükséges szakmai kompetenciák, nem pedig általánosságban személyes kompetenciák felmérése;
- a Társaság még az alkalmassági vizsgálatokat megelőzően tájékoztatja a Pályázókat az alkalmassági vizsgálat elvégzésének szükségességéről, a vizsgált szakmai kompetenciákról, valamint a vizsgálat menetéről, továbbá a jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről;
- a Pályázók mind az alkalmassági vizsgálatot megelőzően, mind annak során jogosultak kérdéseket intézni a Társasághoz;
- a kitöltött papíralapú vagy online tesztlapok tartalmát, valamint az interjún adott válaszokról a szakember által készített írásbeli összefoglalást kizárólag a Társaság saját állományába tartozó titoktartásra köteles szakember jogosult megismerni kezelni;
- a tesztlapok vagy az interjún adott válaszok kiértékelése során kizárólag a megadott válaszok kerülnek figyelembevételre, egyéb tulajdonságok és körülmények (például: kézírás) nem;
- a Társaság kizárólag az alkalmassági vizsgálatok eredményét – így azon tényt, hogy a Pályázó alkalmas-e az adott munkakörre vagy sem, illetve szükséges-e esetében további feltétel(ek) biztosítása a munkakör betöltéséhez, ez esetben melyek ezek a körülmények – ismerheti meg és kezeli;
- az alkalmassági vizsgálat eredményéhez a Társaság szervezetén belül kizárólag az érintett álláspályázat szerinti terület illetékese és a Társaság HR osztályának illetékesei férhetnek hozzá.