Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó módosítás: 2018. június 28.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Partner in Pet Food Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) harmadik felekkel, szerződéses partnerei kapcsolattartóival és egyéb személyekkel, például fogyasztókkal (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást. 

A Társaság elérhetőségei:

A Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14.A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-090774

A Társaságot nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  

A Társaság telefonszáma: +36 1 801 02 03

A Társaság email címe: info@ppfeurope.com

A Társaság weboldala:  http://www.ppfeurope.com/   

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, vagy újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Kérésére a Társaság megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát. 

3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak. Ilyen például az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerák) működtetésével kapcsolatos tájékoztató, a Társaság irodáiban alkalmazott beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató, valamint a Társaság által a weboldalain használt cookiek-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztató.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra. Ha egy adatkezelési cél a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Társaság a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja. 

A Társaság kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő, hozzáférési jogok, adattovábbítások címzettjei
Részvétel biztosítása promóciókban és reklámkampányokban (ideértve a Társaság által szervezett nyereményjátékokat is) – az irányadó részvételi feltételek szerint 

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a promócióban, vagy a reklámkampányban való részvétel során ad meg, az irányadó részvételi feltételek szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett hozzájárulása hiányában az érintett az adott promócióban, reklámkampányban, nyereményjátékban nem vehet részt.

A részvételre jogosult személyek, valamint a kezelt személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az irányadó részvételi feltételekben meghatározottak szerint (például: név, lakcím, választott ajándék, leadott szavazat közönségszavazásos játékban).

Az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az irányadó részvételi feltételekben meghatározottak szerint, figyelembe véve a promóció vagy reklámkampány meghirdetett záró időpontját, és az esetleges nyeremények kiküldéséhez szükséges időtartamot.

 

Hozzáférésre jogosult a Társaság szervezetén belül: esetről esetre kerül meghatározásra, az adott részvételi feltételekben meghatározottak szerint. Ilyen rendelkezés hiányában az adott promóció és reklámkampány vonatkozásában feladatokat ellátó személyek jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz.

Reklámok és hírlevelek küldése e-mailben

GDPR 6. cikk § (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) pontja – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

 

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulás hiányában a Társaság nem tud e-mailben reklámokat és hírleveleket küldeni.

A lehetséges címzett neve és e-mail címe.

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. 

 

Hozzáférésre jogosult a Társaság szervezetén belül: a reklámokat és hírleveleket kiküldő személyek.

A vállalati rendezvények dokumentálása, felvételek készítése

GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett hozzájárulása hiányában a felvételek nem készíthetők el.

 

Az érintett közszerepléssel járó tevékenységéről készült felvételek, valamint tömegfelvételek esetén az érintett hozzájárulása a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához nem szükséges (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 2:48. §).

Fényképfelvételek és/vagy videófelvételek készítése a Társaság által szervezett rendezvényeken (az érintettek képmása). Az érintett hozzájárulásával az elkészült felvételek a Társaság intranetén, külső internetes felületen (például: a Társaság LinkedIn oldala), vagy más médiafelületen is megjeleníthetők (például: céges szóróanyagok).

Az érintett kérése esetén a felvétel bármikor törölhető. A visszavonás joga a nyilvánosság számára már közzétett felvételek esetén teljes körűen csak ezen anyagok megjelenéséig gyakorolható. A megjelent felvételekről például harmadik személyek mentést és/vagy másolatot készíthetnek, a Társaság ezt nem tudja ellenőrizni. 

 

Hozzáférésre jogosult a Társaság szervezetén belül: a felvételek megjelenéséig a HR osztály kezeli az érintett felvételeket.

 

A Társaság intranetén nyilvánosságra hozott felvételeket a Társaság valamennyi munkavállalója megtekintheti.

 

A Társaság LinkedIn oldalán, illetve egyéb internetes felületen vagy más médiafelületen megjelenő anyagok publikusak.

Meghívók küldése a Társaság által szervezett rendezvényekre 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

 

A jogos érdek: a rendezvények sikeres és hatékony megszervezése. 

A Társaság által meghívni szándékozott érintettek kapcsolattartási adatai: a résztvevők és a képviselt szervezet neve, az általuk megadott egyéb részvétellel kapcsolatos adatok (például: érkezési idő, preferált előadás, stb.). 

Ha az érintett nem tiltakozik az adatai kezelése ellen, a kapcsolattartási adatok a rendezvényt követően is felhasználhatók később, a Társaság által szervezett rendezvényekre történő meghívók kiküldéséhez, kapcsolatfelvételhez. A Társaság az adatokat az érintettel való utolsó kapcsolatot követően 5 évig kezeli (Ptk. 6:22. § (1) – a követelések 5 év alatt évülnek el.

 

Hozzáférésre jogosult a Társaság szervezetén belül: Marketing osztály munkavállalói

Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, és/vagy a teljesítésbe / teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi szintű végrehajtása) céljából. Ez magában foglalja például, a kapcsolattartó személyek postai címének kezelését, a kapcsolattartó személyek utasításait a kifizetések teljesítése érdekében, vagy hivatalos értesítések küldését a kapcsolattartási adatok és a teljesítendő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információk felhasználásával.

Attól függően, hogy az érintettel (pl. egyéni vállalkozók) vagy egyéb vállalkozással kötik-e a szerződést: GDPR 6. cikk (1) (b) pontja – közvetlenül az érintettel kötött szerződés teljesítése (végrehajtása) / GDPR 6. cikk (1) (f) pontja – a Társaság és a vele szerződő vállalkozás jogos érdeke: a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a jogok gyakorlása, és a felek gazdasági együttműködésének összehangolása.

 

A személyes adatok átadása szerződéses követelmény; a személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja megkötni és végrehajtani a szerződést. 

A szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai (e-mail, telefonszám, mobiltelefonszám, fax szám) és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó tevékenység és kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció).

 

A személyes adatokat vagy a szerződéses partner, vagy maguk az érintett személyek bocsátják a Társaság rendelkezésére.

A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el.)

 

Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény - „Art.”  -78. § (3), 202. § (1)).

 

Számviteli bizonylatok esetén: az adatmegőrzési idő 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény „Szvtv.”) 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és a partner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

Hozzáférésre jogosult a Társaságon belül: a szerződés szerint illetékes területek.

Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pontja). A jogos érdek: a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdések kezelése és a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő elvégzése, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését.

A szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai (e-mail, telefonszám, mobiltelefonszám, fax szám) és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó tevékenység és kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció).

 

A személyes adatokat vagy a szerződéses partner, vagy maguk az érintett személyek bocsátják a Társaság rendelkezésére.

A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el.)

 

Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

 

Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és a partner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

Hozzáférésre jogosult a Társaságon belül: a szerződés szerint illetékes területek.

A Társasághoz érkező vevői és egyéb megkeresések kezelése 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság és az érintett vevője jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). 

A jogos érdek: a Társaság vevői és egyéb megkereséseinek a kezelése, a kérdések megválaszolása, valamint a vevőkkel kötött szerződés alapjáén fennálló kötelezettségek kölcsönös teljesítése.

A Társasághoz érkező vevői és egyéb megkeresések által érintett személyes adatok, a vevők és egyéb magánszemélyek kapcsolattartóinak kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.

A megkeresés megválaszolásától számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el.)
 
Hozzáférésre jogosult a Társaságon belül: Ügyfélszolgálat (Customer Service, „CS”).

 

A Társaság az adatokat cégcsoportján belül továbbítja:

 

Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varsó 01-748, Lengyelország
telefonszám: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food CZ s.r.o. 
Bucharova 1423/6 158 00 Prága 13 - Nové Butovice, Cseh Köztársaság
telefonszám: +420 234 111 111; info@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food SK s.r.o.
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia
telefonszám: +421 31 559 13 65; info@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Hollandia
telefonszám: +31 24 34 35 910; info@ppfeurope.com 

 

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adattovábbítás a Társaság és a cégcsoport tagjai jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: a cégcsoport tudásának felhasználása a vevői és egyéb megkeresések hatékonyabb kezeléséhez, és a tanulságok megosztása a vevők jobb kiszolgálása érdekében.

A Társasághoz érkező fogyasztói megkeresések kezelése 

 

A fogyasztói megkereséseket (pl. kérdések, észrevételek panaszok) a Társaság számára általában a szerződéses partnerei (pl. Lidl, Tesco, stb.) továbbítják. A Társaság a megkereséseket közvetlenül megválaszolhatja, illetve megválaszolásukban a szerződéses partnerei részére segítséget nyújt. 

 

Ha a Társaság számára a megkeresés valamilyen közösségi oldalon (pl. Facebook) keresztül érkezik, az adatkezelésre a közösségi oldal adatkezelési és felhasználási feltételei is irányadók lehetnek.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság és szerződéses partnere jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). 

 

A jogos érdek: a Társaság és az adott szerződéses partner jogszerű üzleti érdeke a fogyasztói megkeresések kezelése. Ezen túlmenően, a szerződéses partner jogszabályi kötelezettsége a fogyasztói panaszok kezelése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgyt.”) 17/A. § alapján. A Társaság ebben közvetlenül segítséget nyújt, felgyorsítva és a rendelkezésére álló információkkal elősegítve a panaszügyintézést és a megkeresések megválaszolását.

A Társasághoz érkező fogyasztói megkeresések által érintett személyes adatok, a fogyasztók és a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám), az érintett fogyasztók által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése, adott esetben a Fgyt. 17/A. § alapján felvett jegyzőkönyv tartalma. 

A megkeresés megválaszolásától számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el.) A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ szintén 5 évig kell megőrizni (Fgyt. 17/A. § (7)). 

 

Hozzáférésre jogosult a Társaságon belül: Ügyfélszolgálat (Customer Service, „CS”).

 

A Társaság az adatokat cégcsoportján belül továbbítja:

 

Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varsó 01-748, Lengyelország
telefonszám: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com,

 

Partner in Pet Food CZ s.r.o. 
Bucharova 1423/6 158 00 Prága 13 - Nové Butovice, Cseh Köztársaság
telefonszám: +420 234 111 111; info@ppfeurope.com 

 

Partner in Pet Food SK s.r.o.
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia
telefonszám: +421 31 559 13 65; info@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Hollandia
telefonszám: +31 24 34 35 910; info@ppfeurope.com

 

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adattovábbítás a Társaság és a cégcsoport tagjai jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: a cégcsoport tudásának felhasználása a fogyasztói megkeresések hatékonyabb megválaszolásához, és a tanulságok megosztása a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében.
 

 

5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

A Társaság az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Társaság nevében kezeli.

A Társaság csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a Társaság és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek a Társaság nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a Társaság választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Az adatfeldolgozó Tevékenysége
Promóciók és reklámkampányok lebonyolításában (ideértve a Társaság által szervezett nyereményjátékokat is) részt vevő szerződéses partnerek Az adatfeldolgozó és az általa végzett tevékenység adatait az adott promóció részvételi feltételei tartalmazzák.
A Társaság külső IT szolgáltatói Webtárhely szolgáltatások nyújtása, IT rendszergazdai feladatok és végfelhasználók helyszíni támogatása, számítógépek karbantartása, felhasználói fiókok kezelése és jogosultság beállítások, szerver üzemeltetése, mentések ellenőrzése, domain adminisztrációs tevekénység.

Cégcsoporton belüli IT szolgáltatók:

 

Partner in Pet Food Polska SP.z.o.o.
ul. Szamocka 8,Varsó 01-748, Lengyelország
telefonszám: +48 22 569 24 10,
info.pl@ppfeurope.com

 

Partner in Pet Food CZ s.r.o. 
Bucharova 1423/6 158 00 Prága 13 - Nové Butovice, Cseh Köztársaság
telefonszám: +420 234 111 111; info@ppfeurope.com 

 

Partner in Pet Food SK s.r.o.
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia
telefonszám: +421 31 559 13 65; info@ppfeurope.com 

 

Partner in Pet Food NL B.V.
Wijchenseweg 132 6538 SX Nijmegen, Hollandia
telefonszám: +31 24 34 35 910; info@ppfeurope.com 

Informatikai szolgáltatások nyújtása, határozatlan ideig tartó szolgáltatási szerződés alapján.

 

Például: IT rendszerek működtetésének központi megszervezése, biztonsági mentések készítése, a vállalati hálózat védelme és az adatvesztésekre történő felkészülés. munkavállalók kilépéséhez és beléptetéshez kapcsolódó IT folyamatok informatikai támogatása: felhasználói fiókok kezelése, jogosultságok beállítása, felhasználói fiók letiltása, e-mail fiók archiválása, mobiltelefon távoli törlése.

Képernyőmegosztó, online meeting, webkonferencia szolgáltatás A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a napi kommunikációi során a képernyőmegosztó szolgáltatáson keresztül is használhatja. A szolgáltatás során a személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével kapcsolatban a LogMeIn, Inc, és a tulajdonában levő leányvállalat, a LogMeIn USA, Inc. (együttesen “LogMeIn”) részt vesznek az EU-U.S. Adatvédelmi Pajzs keretszabályozásban. A LogMeIn személyes adatokat egyéb megfelelőségi eljárások keretében is kap, például az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével, amely a Társaság elérhetőségein hozzáférhető. További információ: https://www.logmeininc.com/legal/privacy-shield and https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance.
Admagic Kommunikációs Kft.
1015 Budapest, Széna tér 1/A
telefonszám: +36 1 2247740
info@admagic.hu
Nyereményjátékok lebonyolításáért felel. Ennek során a nyereményjátékokkal kapcsolatban a Társaság által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
Radex Media Group
1113 Budapest, Vincellér utca 39/A
telefonszám: +36 1 788 0278
milan@radex.hu
A Társaság PreVital Facebook oldalának teljes körű kezelése, beleértve a tartalom összeállítását és a hirdetések, posztok meghatározását, valamint hírlevelek kiküldése. Ennek során a hírlevelekkel kapcsolatban kezelt, valamint az érintettek által a Társaság PreVital Facebook oldalán rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli


6. ADATBIZTONSÁGI (TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI) INTÉZKEDÉSEK 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat elsősorban az információkhoz való hozzáférés korlátozásával, továbbá felhasználói jogosultságok egyértelmű meghatározása útján védi. A jelen Tájékoztatóban szereplő személyes adatok kezeléséhez használt rendszerekhez és eszközökhöz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges, és akik erre jogosultsággal rendelkeznek. Így például: az ügyre kijelölt ügyintézők vagy eljáró osztályok (pl. a társasági számítógépes rendszerek használatához szükséges felhasználói adatok kezelése tekintetében az IT osztály). 

A Társaság által rendelkezésre bocsátott eszközök (ideértve a céges számítógépet, notebookot és mobiltelefont), e-mail fiók és Internet-használat biztonságos és jogszabályszerű módjáról és az ezzel kapcsolatos munkavállalói tudatosságról a Társaság az alábbi intézkedésekkel gondoskodik:

- mind a rendelkezésre bocsátott, Internet eléréssel is rendelkező eszközök, mind az e-mail fiókok esetén a Társaság külön felhasználónév és megfelelő komplexitású, meghatározott időközönként frissítendő jelszó használatát várja el a munkavállalóktól;

- a Társaság valamennyi saját rendszere és eszköze védelméről tűzfallal, antivírus szoftverrel és levélszemét szűréssel gondoskodik. Ezen felül behatolásvédelmi megoldást (ún. IPS) is üzemeltet, amely alkalmas arra, hogy a Társaság számítógépes rendszereibe történő jogsértő behatolási kísérleteket jelezze, blokkolja és naplózza;

- biztonságos vezetékes és vezeték nélküli hálózati hozzáférés biztosítása valamennyi Társaság által rendelkezésre bocsátott céges eszközön;

- a Társaság rendszereihez és szoftvereihez távoli hozzáférés bármilyen eszközről csak biztonságos kapcsolaton keresztül lehetséges (VPN), külön felhasználónév és jelszó megadásával, a véletlenszerű hozzáférés (ideértve pl. elhagyott vagy ellopott eszközökről történő jogsértő belépés) lehetőségének csökkentésével;

- a Társaság IT osztálya rendszeres szoftver- és rendszerfrissítéseket hajt végre és az adatmentéseket a belső szabályzatban leírtak szerint végzi.

Ami az adatok, valamint az elektronikus dokumentumok fizikai védelmét illeti, ezzel kapcsolatban a Társaság zárható szerverszobákkal rendelkezik, továbbá biztosítja, hogy az adott irathoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá (például: a HR adatokhoz a HR osztály, a bérelszámolási adatokhoz a Pénzügyi osztály és a bérelszámolást végző adatfeldolgozó).

7. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.2 Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

7.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

7.7    Az adathordozhatósághoz való jog 

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha: 

a)    az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b)    az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2)    Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Munkáltató és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.  

(3)    A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Munkáltató és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.  

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

7.8 A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

7.11 A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.